Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, atenționează asupra faptului că sănătatea populației este prioritară, iar pentru aceasta, poluarea din Sebeș trebuie redusă. În contextul desfășurării în mediul on-line a dezbaterii publice pentru actualizarea autorizației integrate de mediu, care să reglementeze activitatea desfășurată de SC Kronochem Sebeș SRL, pe amplasamentul situat în Municipiul Sebeș, str. M. Kogălniceanu, nr. 59, Primăria Municipiului Sebeș își exprimă un punct de vedere rezervat și solicită ca autorizația să prevadă valorile aflate la limitele inferioare stipulate de lege la indicatorul formaldehidă și la indicatorul TCOV (compuși organici volatili totali), conform BAT-ului (celor mai bune tehnici).

Având în vedere faptul că, pe teritoriul României ne aflăm încă în stare de alertă, autoritățile de mediu au decis ca publicul interesat să fie consultat în format electronic, on-line. Astfel, documentația de actualizare a autorizației integrate de mediu pentru activitatea desfășurată de SC Kronochem Sebeș SRL poate fi regăsită pe site-ul Primăriei Municipiului Sebeș – www.primariasebes.ro, pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Alba – http://apmab.anpm.ro, precum și pe site-ul operatorului economic – www.kronospan.ro/mediu. Îi încurajăm pe toți cei interesați să își exprime punctul de vedere, până la data limită de 10 iunie 2020, prin materiale transmise la adresa de e-mail a Agenției pentru Protecția Mediului Alba office@apmab.anpm.ro.

Municipiul Sebeș  cere respectarea BAT-ului, a celor mai bune tehnici referitoare la monitorizarea VLE (valori limită emisii), astfel încât în autorizația integrată de mediu să fie stabilită, la limita inferioară a intervalului, monitorizarea continuă la formaldehidă și lunară la TCOV (compuși organici volatili totali), alături de următoarele măsuri:

  • limita la  formaldehidă 2 mg/Nmc, cu monitorizare continuă, deși SC Kronochem Sebeș SRL solicită 5 mg/Nmc;
  • limita la TCOV 5 mg/Nmc, cu monitorizare lunară, frecvență de monitorizare stabilită prin AIM AB 9/2017, deși SC Kronochem Sebeș SRL solicită 30 mg/Nmc și frecvență de monitorizare anuală;
  • finalizarea  studiului de dispersie menționat în cadrul programului de Monitorizare vegetație din zona RONPA 0019 RÂPA ROȘIE inclusă în Poligonul Vestic al Sitului ROSCI 0211 PODIȘUL SECAȘELOR și implementarea concluziilor/măsurilor  în cadrul AIM;
  • implementarea  unei automonitorizări la imisii pentru indicatorii PM10 și PM2,5; automat cu afișarea rezultatelor în timp real, 24/24 ore, în cel puțin 2 puncte la limita incintei industriale;
  • solicităm monitorizarea trimestrială a emisiilor, acolo unde acestea se monitorizează anual (pag. 32 formular solicitare).

Cu toate că în cadrul comisiei de analiză tehnică, Municipiul Sebeș nu are rol decizional, ci doar rol consultativ, am solicitat să fie analizat, cu cea mai mare responsabilitate, punctul de vedere trimis, referitor la actualizarea autorizației integrate de mediu a companiei Kronochem Sebeș SRL,  ținând cont de drepturile fundamentale ale cetățenilor noștri, de numeroasele luări de poziție cu caracter imperativ din spațiul mass-media, precum și pentru a ne conforma legislației românești.

Municipiul Sebeș și-a menținut punctul de vedere în scris, în ședința din data de 05.05.2020, deoarece APM Alba, prin adresa nr. 28913 din 29.04.2020, a solicitat acest punct de vedere referitor la documentația depusă de SC Kronochem Sebeș SRL, în vederea actualizării autorizației integrate de mediu AB 9/2017 – termen 05.05.2020 (data de întrunire a comisiei de analiză internă), deoarece pe perioada stării de urgență, pe teritoriul României, nu s-au mai organizat ședințele CAT, conform Decretelor nr. 195/2020 și nr. 240/2020.

Reamintim prevederile OUG nr. 195/2005 actualizată, privind protecția mediului:

Cap. X – Protecția atmosferei, schimbările climatice, gestionarea zgomotului ambiental, ART. 59: (1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului are următoarele atribuții și responsabilități:

k) organizează activitatea de monitoring privind calitatea aerului la nivelul întregii țări;

l) stabilește, după caz, prin actele de reglementare, valori limită de emisie mai restrictive și măsurile necesare în vederea respectării plafoanelor naționale de emisii, respectiv a încărcărilor și nivelelor critice și ca urmare a celor menționate.    

De asemenea, reamintim prevederile Ordinului nr. 818/2003 actualizat, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu:

ART. 41

Condiţiile necesare pentru emiterea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu sunt următoarele:

f) pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, valorile-limită de emisie se stabilesc luându-se în considerare cele mai bune tehnici disponibile adoptate pentru aceste categorii de instalaţii;

g) valorile-limită de emisie, parametrii şi măsurile tehnice se vor baza pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a fi prescrisă utilizarea unei tehnici sau tehnologii speciale, dar luându-se în considerare caracteristicile tehnice ale instalaţiei respective, amplasarea sa geografică şi condiţiile locale de mediu. Condiţiile de autorizare trebuie să prevadă dispoziţii referitoare la reducerea poluării la lungă distanţă sau transfrontieră şi să garanteze un nivel ridicat de protecţie a mediului;

i) măsurile privind condiţiile de exploatare, altele decât cele normale, vor fi luate în considerare în mod adecvat în situaţiile în care mediul riscă să fie afectat de pornirea instalaţiei, de emisiile fugitive, de disfuncţionalităţi, de oprirea momentană sau definitivă a exploatării;

j) măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau de a reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le găsesc adecvate.

ART. 42

În situaţia în care pentru respectarea standardelor de calitate a amplasamentului autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte condiţii mai severe decât cele care ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate în operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusă prin condiţii suplimentare, cerute prin autorizaţie, fără a se aduce atingere altor măsuri pentru respectarea normativului de calitate a mediului.

Reamintim faptul că populația Sebeșului a participat la referendum-ul local inițiat de Primăria Municipiului Sebeș, în anul 2018, prilej cu care peste 7.000 de cetățeni au dorit achiziționarea unui sistem automat pentru monitorizarea calității aerului, fapt care s-a și concretizat în anul 2019. Aceștia sunt pași concreți pe care Municipiul Sebeș îi face, în dialog deschis cu instituțiile de mediu. Funcționarea corectă a sistemului de monitorizare, informarea transparentă a cetățenilor, precum și valorificarea informațiilor cu privire la calitatea aerului furnizate de rețeaua proprie, precum și de rețeaua APM Alba, în planuri de acțiuni la nivelul autorităților locale și județene, implementarea acestora sunt, în aceeași măsură, necesare și obligatorii.