Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr.23, telefon 0258/ 835243, Fax: 0258/ 834600, județul Alba, în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr. 569/06.04.2020 pentru repartizarea numărului maxim de posturi prevazut la pct.I din Anexa nr.2 la HG nr.144/2010 privind organizarea si functionarea Ministeruuli Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art.11 din Legea nr.55/2020 și in conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății Nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează fără concurs, cu contract individual de muncă pe perioadă determinata, pana la data de 14 septembrie 2020 inclusiv, următoarele categorii de personal contractual:

 1. Denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare fără concurs: Medic specialist specialitate medicina de laborator – 1 post
 • condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post care trebuie indeplinite pentru ocuparea postului:
 • Condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 • Condiții specifice:

-studii superioare absolvite cu diploma de licență in domeniul medicină;

-certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: CMR cu viza la zi;

-vechime in specialitatea studiilor superioare absolvite minim 5 ani;

-certificat de medic specialist in medicina de laborator.

 • actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului:
 • cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1 şi 4 la prezentul anunt;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 2 la prezentul anunt;
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 3 la prezentul anunt;
 • data-limită până la care se pot depune dosarele: 21.07.2020 pe adresa de e-mail : salarizare@dspalba.ro;
 • data selecţiei dosarelor: 22.07.2020.
 1. Denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare fără concurs: Medic specialist specialitate medicina generală – 1 post
 • condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post care trebuie indeplinite pentru ocuparea postului:
 • Condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 • Condiții specifice:

-studii superioare absolvite cu diploma de licență in domeniul medicină;

-certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: CMR cu viza la zi;

-vechime in specialitatea studiilor superioare absolvite minim 5 ani;

-certificat de medic specialist in medicina generală.

 • actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului:
 • cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1 şi 4 la prezentul anunt;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 2 la prezentul anunt;
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 3 la prezentul anunt;
 • data-limită până la care se pot depune dosarele: 21.07.2020 pe adresa de e-mail : salarizare@dspalba.ro;
 • data selecţiei dosarelor: 22.07.2020.
 1. Denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare fără concurs: Biolog specialist – 1 post
 • condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post care trebuie indeplinite pentru ocuparea postului:
  • Condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 • Condiții specifice:
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență in domeniul biologie;
 • certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: OBBC, cu viza la zi;
 • certificat de biolog specialist;
 • vechime in specialitatea studiilor superioare necesare ocupării postului minim 4 ani.
 • actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului:
 • cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1 şi 4 la prezentul anunt;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 2 la prezentul anunt;
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 3 la prezentul anunt;
 • data-limită până la care se pot depune dosarele: 21.07.2020 pe adresa de e-mail : salarizare@dspalba.ro;
 • data selecţiei dosarelor: 22.07.2020.
 1. Denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare fără concurs: Asistent medical principal generalist – 1 post
 • condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post care trebuie indeplinite pentru ocuparea postului:
 • Condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 • Condiții specifice:
 • diploma de absolvire a școlii postliceale sanitare;
 • certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: OAMGMAMR cu viza la zi.
 • certificat de grad principal in specialitatea medicină generală;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului minim 5 ani.
 • actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului:
 • cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1 şi 4 la prezentul anunt;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 2 la prezentul anunt;
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 3 la prezentul anunt;
 • data-limită până la care se pot depune dosarele: 21.07.2020 pe adresa de e-mail : salarizare@dspalba.ro;
 • data selecţiei dosarelor: 22.07.2020.
 1. Denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare fără concurs: Asistent medical generalist – 4 posturi
 • condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post care trebuie indeplinite pentru ocuparea postului:
  • Condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 • Condiții specifice:
 • – diploma de absolvire a școlii postliceale sanitare;
 • certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: OAMGMAMR cu viza la zi.
 • certificat de grad principal in specialitatea medicină generală;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului minim 6 luni.
 • actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului:
 • cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1 şi 4 la prezentul anunt;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 2 la prezentul anunt;
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 3 la prezentul anunt;
 • data-limită până la care se pot depune dosarele: 21.07.2020 pe adresa de e-mail : salarizare@dspalba.ro;
 • data selecţiei dosarelor: 22.07.2020.
 1. Denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare fără concurs: Chimist specialist (1post)
 • condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post care trebuie indeplinite pentru ocuparea postului:
 • Condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 • Condiții specifice:
 • – studii superioare absolvite cu diploma de licență – inginer, profil chimie;
 • certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: OBBC, cu viza la zi;
 • certificat de chimist specialist;
 • vechime in specialitatea studiilor superioare necesare ocupării postului minim 4 ani.
 • actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului:
 • cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1, 2 şi 5 la prezentul anunt;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezentul anunt;
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezentul anunt;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie publică) – anexa nr. 6 la prezentul anunt.
 • data-limită până la care se pot depune dosarele: 21.07.2020 pe adresa de e-mail : salarizare@dspalba.ro;
 • data selecţiei dosarelor: 22.07.2020.

NOTĂ:

 1. Copiile documentelor enumerate mai sus vor fi semnate de către titular pe fiecare pagină pentru conformitate cu originalul si vor fi transmise in format electronic (scanat) pe adresa de e-mail: salarizare@dspalba.ro.
 2. Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezentul anunț.
 3. În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu.

În situaţia în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu.

 1. În cazul în care se încheie contractual individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar in cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la incheierea contractului individual de muncă.

Relaţii la telefon: 0258/ 835244.

Afișat astazi, 17.07.2020, ora 14.00.

DIRECTOR EXECUTIV,

EC. SINEA DUMITRU – ALEXANDRU

ANEXA 1

CERERE

pentru înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Subsemnatul(a), ……….., cu domiciliul în localitatea ………, str. ………….. nr. …., ap. …., judeţul ………., telefon ………, mobil ……………, posesor/posesoare al/a C.I. seria ……… nr. ………, eliberat de ……… la data de ……………., vă rog să îmi aprobaţi depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadă determinată, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de ……. din cadrul Compartimentului ………………………..

……………………………………………………………………

Dosarul de înscriere la selecţie conţine următoarele documente:

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Data ………………. Semnătura …………………..

ANEXA 2

DECLARAŢIE*)

pe propria răspundere privind antecedentele penale

Subsemnatul(a), …………………., posesor/posesoare al/a C.I. seria ………. nr. …….., eliberată de ………… la data de ………………, domiciliat(ă) în ……………………………………….., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale şi nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire penală.

Data ………………. Semnătura …………………..

————

*) Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ANEXA 3

DECLARAŢIE

pe propria răspundere

Subsemnatul(a), ……………………………………….., posesor/posesoare al/a C.I. seria …….. nr. …….., eliberată de ……….. la data de ……………., domiciliat(ă) în ………………………., declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, cu modificările şi completările ulterioare, nu mă aflu în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu şi am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii şi de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.

Data ………………. Semnătura …………………..

ANEXA 4

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a), ……………………………………………., declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conform legislaţiei în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016, şi îmi exprim consimţământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în cererea de înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declaraţi admişi, pe toată durata angajării.

Refuzul acordării consimţământului atrage imposibilitatea participării la concurs.

_

|_| DA, sunt de acord.

_

|_| NU sunt de acord.

Menţionez că sunt de acord cu afişarea numelui în lista cu rezultatele concursului, publicată pe internet, la adresa …………..

Data ………………. Semnătura …………………..