Consiliul Local al Comunei Șugag se va întruni în ședință ordinară în data de 25 iunie 2020, ora 8, având următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şugag, pentru anul 2020.

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: Studiu de fezabilitate „Înființare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Șugag, județul Alba”.

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

4.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 3920 din 20.07.2015 pentru imobilul situat în satul Șugag str. Valea Frumoasei la nr. 179, spațiu farmacie.

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

5.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii pentru aparatul propriu a Consiliului local al comunei Şugag pentru anul 2020.

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile terenuri, situate în Luncile Prigoanei, aflate în proprietatea privată a comunei Șugag.

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

7. Probleme curente. Interpelări. Diverse.

Şedinţa se va desfășura la distanță prin mijloace electronice respectiv prin platforma WhatsApp. În ceea ce privește procedura de vot, votul consilierilor va fi electronic, fiecare consilier local va primi în email un buletin de vot pe care va trebui să îl completeze pentru fiecare proiect de hotărâre în parte, respectiv cu opțiunea sa de vot: PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE.

Primar,

Jinar Constantin