În contextul măsurilor aplicate pentru prevenirea răspândirii virusului COVID19 și al decretării stării de alertă la nivelul național, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba face următoarele precizări, pentru beneficiarii de servicii sociale oferite de DGASPC Alba, cu rugămintea de a limita, pe cât posibil deplasarea la sediul instituției, fiind de preferat ca activitatea de relații cu publicul să fie realizată prin telefon, corespondență poștală sau electronică. Astfel:

 • Pentru transmiterea documentelor sau petițiilor, sunt la dispoziție următoarele date de contact:

Adresă poștală: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, Alba Iulia, Alba, 510207

E-mail: dgaspc@protectiasocialaalba.ro;

 • Pentru probleme urgente se pot apela numerele de telefon:

0258–818 266; 0358-401538; 0741–818 074; 0755-069 444; 0258 – 833 230

fax: 0258/817- 037;

I. Emitere/reînnoire certificate de încadrare în grad de handicap:

 • Persoanele cu dizabilități trebuie să evite, pe cât posibil, deplasarea la sediul DGASPC Alba.
 • Toate persoanele care se vor adresa serviciilor DGASPC Alba au obligația de a purta mască de protecție, accesul în clădirea instituției făcându-se doar după efectuarea termometrizării de către personalul de specialitate.
 • La Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap/Serviciul de Evaluare Complexă Copii, în perioada de alertă instituită după data de 15 mai 2020, beneficiarii vor veni doar pe bază de programare.
 • Accesul la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap se va face doar pe la intrarea B, iar la Serviciul de Evaluare Complexă Copii doar pe la intrarea C, pe baza unei liste cu programări aferente fiecărei zile, excepție făcând reprezentanții primăriilor, O.N.G.-urilor sau a altor instituții cu respectarea măsurilor de prevenție și a indicațiilor primite de la personalul de pază și protecție.
 • Cererea și documentele tipizate pentru încadrare/reîncadrare în grad de handicap se obțin de la primăria de domiciliu sau de pe site-ul instituției: www.protectiasocialaalba.ro. Toate cererile de evaluare/reevaluare și documentele în vederea încadrării în grad de handicap pentru copii și persoane adulte pot fi transmite prin una dintre următoarele modalități:
 1. Prin servicii poştale sau curierat (documentele vor fi transmise în format original).
 2. Prin poșta electronică la adresa:

,,sec_copii_ab@protectiasocialaalba.ro”, privind încadrarea în grad de handicap a copilului și ,,sec_adulti_ab@protectiasocialaalba.ro”, privind încadrarea în grad de handicap a persoanei adulte. Ulterior, beneficiarilor le revine obligativitatea transmiterii documentelor în original prin serviciile poștale.

3. Depunerea documentelor în original la primăria de domiciliu/reședință de către persoana solicitantă/reprezentant legal sau de către o altă persoană fizică. Dosarul va fi transmis la DGASPC Alba de către primăria din localitatea de domiciliu/reședință la care a fost efectuată depunerea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap(SECPAH)/Serviciul de Evaluare Complexă Copii (SECC) din cadrul DGASPC Alba verifică şi analizează documentele, şi în termen de 5 zile lucrătoare comunică telefonic data planificată pentru evaluare. În cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare.

Pentru situațiile în care dosarul este complet, iar SECPAH/SECC constată că acesta conține informații suficiente și relevante pentru constatarea deficienței funcționale, severității, tipului și duratei estimate a acesteia, propune încadrarea în grad de handicap.

Atragem atenție asupra faptului că:

 • minorii nu trebuie aduși la evaluare/reevaluare decât în situația în care managerul de caz (la recomandarea medicului/psihologului) comunică acest aspect reprezentantului legal al copilului;
 • în cazul persoanelor adulte nedeplasabile, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale. Pentru a diminua riscul contaminării, nu se va efectua mai mult de o evaluare la domiciliu pe zi, respectându-se măsurile de prevenție de către specialiștii SECPAH Alba.

II. În perioada stării de alertă biletele gratuite de călătorie, rovinietele, cardurile europene pentru dizabilitate și legitimațiile de transport urban nu se vor acorda personal, ci vor fi trimise prin intermediul serviciilor poștale, cu confirmare de primire din partea solicitantului îndreptăţit, în baza cererii trimise de persoana cu handicap sau de reprezentantul legal al acesteia.

 • Solicitantul – persoana adultă cu certificat de încadrare în gradul grav și accentuat, reprezentantul legal al adultului sau copilului cu dizabilități, asistentul personal al persoanei cu dizabilități sau altă persoană cu împuternicire notarială în acest sens, dată de către persoana cu dizabilități/reprezentant legal va putea solicita printr-o cerere eliberarea biletelor de călătorie gratuite, a cardurilor europene pentru dizabilitate, a rovinietelor și a legitimațiilor de transport urban;
 • Cererea solicitantului trebuie să cuprindă: nume, prenume, numărul și seria actului de identitate, codul numeric personal, adresa de domiciliu completă, numărul și data certificatului de încadrare în grad de handicap, calitatea în care se solicită eliberarea facilităților menționate mai sus, datele personale de contact (telefon, fax, adresa de poștă electronică);
 • Cererea va fi trimisă către Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Alba prin poștă, curier rapid, fax: 0258-0817037 sau e-mail: dgaspc@protectiasocialaalba.ro, sec_adulti_ab@protectiasocialaalba.ro, sec_copii_ab@protectiasocialaalba.ro, de către solicitant sau asistentul social de la primăria de domiciliu/reședință a persoanei cu dizabilități;
 • Biletele de călătorie gratuită, rovinietele, cardurile europene pentru dizabilitate și legitimațiile de transport urban vor fi trimise către solicitant prin serviciile poștale, în plic, la care se atașează formularul de confirmare poștală de primire a documentului.

Recomandări:


– rugăm aparținătorii beneficiarilor din sistemul de protecție să nu viziteze în această perioada centrele rezidențiale pentru adulți ori copii sau familiile care au în grijă copii cu măsură de protecție, putând ține legătura cu aceștia prin telefon;

– pentru persoanele cu dizabilități recomandăm evitarea deplasărilor la sediul DGASPC Alba și transmiterea documentelor prin intermediul serviciilor poștale, curierat sau depunerea actelor la primăriile de domiciliu/reședință;

– pentru orice informație sau sesizare, în vederea evitării deplasărilor inutile, se poate ține legătura cu serviciile DGASPC Alba prin intermediul adreselor de e-mail: dgaspc@protectiasocialaalba.ro;

sec_copii_ab@protectiasocialaalba.ro;

sec_adulti_ab@protectiasocialaalba.ro;

telefonic la nr. 0258–818 266; 0358-401538; 0741–818 074; 0755-069 444.