Miercuri, 29 iulie are loc proba scrisă din cadrul Examenului de Titularizare 2020.

La nivelul județului Alba, sunt înscriși 535 de candidați, iar examenul va fi organizat în două centre, pentru 52 de discipline. În acest an sunt 115 posturi titularizabile și 728 neocupate în total.

Accesul candidaților în sălile de concurs în data de 29.07.2020 este permis în intervalul orar 7.00 – 8.15, iar proba scrisă a concursului național începe, în data de 29.07.2020, la ora 9.00.

În județul Alba sunt două centre de concurs, la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca și Crişan” Alba Iulia și  la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia 

Centrul de Concurs Nr. 1: Colegiul Naţional „Horea, Cloşca și Crişan” Alba Iulia – 315 candidați arondați (Bd. 1 Decembrie 1918, nr.11, Alba Iulia, Telefon: 0258 835 164, Fax: 0258 835 165

Disciplinele de concurs arondate Centrului nr. 1:

Biologie

Chimie

Consiliere Psihopedagogică

Cultura Civica Si Educatie Sociala

Educație Muzicală

Educație Muzicală Specializată: Arta Vocală

Educație Muzicală Specializată: Muzică Instrumentală

Filosofie și Logică, Argumentare și Comunicare

Fizică

Fizică – în Limba Maghiară

Geografie

Geografie – în Limba Maghiară

Informatică și Tehnologia Informației

Istorie

Istorie – în Limba Maghiară

Limba Germană Modernă

Limba și Literatura Engleză

Limba și Literatura Franceză

Limba și Literatura Germană Maternă

Limba și Literatura Română, Lb. și Lit. Germană Maternă și Metodica Predării Activităților Instructiv-Educative în Grădinița de Copii

Limba și Literatura Română, Lb. și Lit. Maghiară Maternă și Metodica Predării Activităților Instructiv-Educative în Grădinița de Copii

Limba și Literatura Română, Pedagogia Preșcolară și Metodica Desfășurării Activităților Instructiv-Educative în Grădinița de Copii

Matematică

Psihopedagogie Specială

Religie Ortodoxă

Terapia Educațională Complexă și Integrată

Centrul de Concurs Nr. 2 Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia – 222 candidați arondați (str. Gheorghe Pop de Băseşti, nr.2, Alba Iulia,  telefon: 0258 834 102 / 0258 834 097, fax: 0258 834 102)

Disciplinele de concurs arondate Centrului nr. 2:

Agricultura – Horticultura

Alimentatie Publica

Alimentatie Publica (Maistri Instructori)

Arte Vizuale (Educatie Plastica / Educatie Vizuala)

Comert

Comert (Maistri Instructori)

Confectii Textile – Tricotaje – Finisaj Textil (Maistri Instructori)

Economic, Administrativ, Posta

Economie și Educatie Antreprenoriala

Educatie Fizica și Sport

Electrotehnica, Electromecanica, Energetica (Maistri Instructori)

Industrie Alimentara

Limba și Literatura Romana

Limba și Literatura Romana, Elemente De Pedagogie Scolara Si Elemente De Didactica Generala Aplicate Disciplinelor Din Invatamantul Primar

Limba și Literatura Romana, Met. Pred. Lb. Si Lit. Rom., Lb. Si Lit. Maghiara Mat. Si Met. Pred. Lb. Si Lit. Maghiare Mat.; Institutori/Invatatori

Limba și Literatura Romana, Met. Pred. Lb. Si Lit. Rom., Lb. Si Lit. Germana Mat. Si Met. Pred. Lb. Si Lit. Germane Mat.; Institutori/Invatatori

Mecanica

Mecanica (Maistri Instructori)

Prelucrarea Lemnului (Maistri Instructori)

Profesori Documentaristi

Protectia Mediului

Silvicultura

Transporturi (Maistri Instructori)

Turism (Maistri Instructori)

Turism Si Servicii

Zootehnie

Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de Centrul National de Politici şi Evaluare în Educație, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educației şi cercetării.

Proba scrisă se evaluează prin note de la 10 la 1.

CALENDAR TITULARIZARE 2020:

29 iulie 2020 – desfășurarea probei scrise

4 august 2020 – comunicarea rezultatelor inițiale

4-5 august 2020 – înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;

Notă: contestațiile pot fi transmise și prin poștă electronică până la 12:00, în data de 5 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/ adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.

5-10 august 2020 – soluționarea contestațiilor;

11 august 2020 – comunicarea rezultatelor finale.

ŞEDINŢELE DE REPARTIZARE

Pentru angajarea pe perioada nedeterminată, candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă.

Pentru angajarea pe perioada determinată, candidații trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

6-7 august 2020 – candidații care solicita repartizarea pe posturi didactice/ catedre vacante/rezervate în alt județ sau în municipiul București, în care nu a susținut proba scrisă, depun cereri în acest sens, la inspectoratul școlar din județul/municipiul București în care solicită repartizarea şi informează, în scris, inspectoratul școlar din județul în care au susținut proba scrisă.

Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, într-un singur județ sau numai în municipiul București. Datele din fişa de înscriere a candidaților sunt introduse în sistemul informatic.

Posturile didactice/catedrele vacante/ rezervate publicate pentru concurs se repartizează de comisia județeană de organizare şi desfășurare a concursului, conform precizărilor Ministerului Educației şi Cercetării.

Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afișată pentru concurs, cu respectarea condițiilor Metodologiei.

În cazul notelor egale la proba scrisă se aplică prevederile art. 63 din Metodologie.

Repartizarea candidaților se realizează în baza datelor existente în sistemul informatic, în ordine, astfel:

12 august 2020 – repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durată de viabilitatea postului catedrei care a obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, pe posturile didactice/ catedrele pe care sunt angajate în anul şcolar 2019-2020, conform art. 62 alin. (13) din Metodologie;

13 august 2020 – repartizarea candidaților care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea condițiilor Metodologiei; situațiile excepționale se soluționează cu avizul MEC;

14 august 2020 – repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din Metodologie, respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica incompletă, conform Metodologiei;

– repartizarea prin transfer sau detașare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluționată a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate;

– repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete, indiferent de viabilitatea acestora, a candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat şi particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2020, şi au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor şi cu respectarea condițiilor Metodologiei; situațiile excepționale se soluționează cu avizul MEC.

Candidații care au susținut proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, într-un anumit judeţ, depun, la inspectoratul școlar unde doresc să fie repartizați, în perioada prevăzută în Calendar, o cerere însoțită de copii ale actelor de studii şi grade didactice, autentificate de unul dintre secretarii comisiei județene/a municipiului București de organizare şi desfășurare a concursului.

Pot fi repartizați în baza mediilor de repartizare obținute la concursurile naționale din perioada 2014-2019 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).

20-21 august 2020 – repartizarea candidaților care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020:

Repartizarea în ședință, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

– cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată/ determinată;

– cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată;

– cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

– cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

– candidaților care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în ordinea descrescătoare a notelor, având prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2020-2021 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte), în condițiile prevăzute la art. 61 și 85 din Metodologie;

Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră se face în perioada 14-21 august 2020.