Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș

Spread the love

DISPOZIŢIA
Nr. 62 /2020

Privind
convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în
ședință publică ordinară

Primarul
Municipiului Sebeș, jud. Alba;

În
temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art. 135 din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;

În
baza art. 196 alin. 1, lit. b) din aceeași lege,

D
I S P U N E

Art.1.
Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în
ședință publică ordinară, în data 27.02.2020, ora 14,00.
Ședința va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian
Blaga” Sebeș.

Art.2.
Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare este
cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

Art.3.
Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi,
însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare,
rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe
sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare
pe adresele poștă electronică aflată în baza de date).

Art.4.
Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună
amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul
ordinii de zi.

Art.5.
Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în
termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004, privind
contenciosul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.

Prezenta
dispoziție va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și
în Monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică în
conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ:


Instituției Prefectului Județului Alba


Primarului Municipiului Sebeș


Viceprimarului Municipiului Sebeș


Consiliului Local Sebeș


Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului
Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș
la 20.02.2020

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ,

DORIN
NISTOR SECRETAR GENERAL

VLAD
CRISTINA ELENA

Prenume,
Nume
Functia publică semnatura Data Nr.ex.
Intocmit.Galață
Carmen
referent

20.02.2020 3

ANEXA
1 la dispoziția nr. 62 /2020

PROIECT
AL ORDINII DE ZI

 1. Proiect
  de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
  Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Sebeș,
  ca urmare a transformării funcției publice de inspector, clasa I,
  grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Stare Civilă
  la expirarea perioadei de stagiu.

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget,
finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind retragerea din administrare Serviciului Public
  de Administrarea Patrimoniului Sebeș, a mijocului fix,, Magazie
  zidărie “nr.inventar 11048 la care s-au
  efectuat de reparații.

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină. Și Comisiei pentru
învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice
protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect
  de hotărâre privind retragerea din administrare Serviciului Public
  de Administrarea Patrimoniului Sebeș, a locuinței, situată
  administrativ în Municipiul Sebeș, str. Dorobanți, nr.57, aflată
  în inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș cu nr.
  inv.10187, la care s-au efectuat lucrări de reparații.

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină. Și Comisiei pentru
învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice
protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect
  de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L
  24/2009 privind aprobarea Regulamentului de transport taxi și
  Regulamentul de organizare a Activității de dispecerat la
  transport în regim de taxi pe raza administrative teritorială a
  Municipiului Sebeș, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiatorul
proiectului. Consilier local, Matei Nicolaie

Transmis
spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică
și de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de protecție a
  mediului către Municipiul Sebeș.

Inițiatorul
proiectului. Consilier local, Matei Nicolaie

Transmis
spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii,
culte, sănătate și familie și Comisiei de
administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind presemnalizarea, semnalizarea și marcarea
  benzilor de ghidaj pentru biciclete în Municipiul Sebeș.

Inițiatorul
proiectului. Consilier local, Matei Nicolaie

Transmis
spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică
și de disciplină și Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și
privat .

 1. Proiect
  de hotărâre cu privire la neasumarea de către UAT Sebeș a
  responsabilităților organizării și derulării procedurilor de
  atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția
  produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția
  serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente
  Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023.

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică
și de disciplină și Comisiei pentru învățământ,
cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială,
protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect
  de hotărâre privind darea în administrarea S.P.A.P Sebeș, în
  vederea reabilitării, a 2 imobile(spații de locuit) aflate în
  domeniul privat al Municipiului Sebeș.

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică
și de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind însușirea Listei cuprinzând punctajele
  obținute de solicitanții care au formulat cerere de repartizare în
  regim de închiriere a unei locuințe construite din fonduri A.N.L.

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică
și de disciplină și Comisiei pentru învățământ,
cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială,
protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect
  de hotărâre privind constatarea rezilierii de plin drept a
  Contractului de închiriere pășune nr.140/51031/30.05.2019.

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică
și de disciplină și Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de
  închiriere –cabinet medical nr.40/39001/08.04.2019 situat în
  Sebeș, str. M. Kogălniceanu, nr.128.

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică
și de disciplină și Comisiei pentru învățământ,
cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială,
protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect
  de hotărâre privind acordul de principiu referitor la
  vânzarea/cumpărarea imobilului (casă de locuit- stadiu demisol ),
  situat în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Ghiocelului, nr.12
  înscris în CF nr.76106 Sebeș, nr. top. 76106, proprietar DRAGOMIR
  DAN, imobil edificat pe terenul atribuit în folosință gratuită
  proprietarului construcției.

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică
și de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea listei de licitație, a tipului de
  valorificare, de licitație și a prețurilor de pornire pentru
  licitația masei lemnoase- producția anului 2020.

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale,
buget, finanțe și Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al
  Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului .

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale,
buget, finanțe și Comisiei de administrație
publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind însușirea Listei cuprinzând punctajele
  obținute de solicitanții care au formulat cerere de repartizare în
  folosință gratuită a unui lot de teren în vederea construirii
  unei locuințe în baza Legii nr.15/2003

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii,
culte, sănătate și familie .

 1. Proiect
  de hotărâre privind acordul de principiu referitor la
  vânzarea/cumpărarea imobilului (casă de locuit-stadiu fundație),
  situat în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Arini, FN, înscris în
  CF nr.70783 Sebeș(nr. vechi 2551 Sebeș), proprietar ARSÎN Maria,
  imobil edificat pe terenul atribuit în folosință gratuită
  proprietarului construcției.

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de administrație
publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de
  închiriere nr.19/9009/31.03.2006, pentru chiriașul Bota Alexandru,
  din blocul ANL 12, sc. A, ap.12- cartier Valea Frumoasei.

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale,
buget, finanțe și Comisiei de administrație
publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru
învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice
protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie
.

 1. Proiect
  de hotărâre privind acordul de principiu referitor la
  vânzarea/cumpărarea imobilului (casă de locuit-stadiu fundație),
  situat în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Ghiocelului, nr.4
  înscris în C.F. nr. 76110 Sebeș, nr.top.76110, proprietar BOGDAN
  Irina-Sanda, imobil edificat pe terenul atribuit în folosință
  gratuită proprietarului construcției.

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică
și de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc
  domeniul public al Municipiului Sebeș , jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de Comisiei de administrație
publică locală, juridică și de disciplină ,Comisiei pentru
învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice
protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie
și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Informarea
  nr.7183/31.01.2020 –Curtea de Conturi a României, Camera de
  Conturi Alba.
 2. Informarea
  nr.7978/04.02.2020 –raport de evaluare a implementării Legii
  52/2003 în anul 2019.
 3. Informarea
  nr.10452/12.02.2020- raport de evaluare a implementării Legii
  544/2001 în cursul anului 2019.
 4. Informare
  nr.242/08.01.2020 – raport de activitate al Centrului de zi pentru
  persoane vârstnice Sebeș pe anul 2019.
 5. Informarea
  nr.243/08.01.2020-raport de activitate al Centrului de îngrijire la
  dumiciliu pentru persoane vârstnice Sebeș pe anul 2019.
 6. Informarea
  nr.7801/14.02.2020 a Biroului Contencios Juridic Administrație
  Transparență Decizională și Arhivă –privind nemulțumirea
  domnului consilier Matei Nicolaie exprimată în ședința de
  consiliu ordinară din data de 30.01.2020.
 7. Informarea
  nr.13404/19.02.2020-Raport privind Agenda externă a Primarului
  Municipiului Sebeș, în luna februarie 2020.
 8. Informarea
  nr.10096/11.02.2020- privind propunerea de preluare în noul Plan
  Urbanistic General a înființării unei alei care să permită
  accesul auto și pietonal paralel zidului Cetății.

PRIMAR

DORIN NISTOR

SECRETAR GENERAL

VLADCRISTINA ELENA

Post-ul Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.

Source: Stiri Sebes Ziarul Apulum


Spread the love

Comentarii

Comentarii