Ședință publică extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș

Spread the love

DISPOZIŢIA Nr . 53
/ 2020

Privind convocarea
Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință,
publică,

extraordinară

Primarul
Municipiului Sebeş, jud. Alba;

În
temeiul prevederilor art. 133 alin.2 și art. 134, alin. 5 din O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

În
baza art. 196 alin1, lit. b) din aceeași lege,

D I S P U N E

Art.1.Se convoacă, Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba
în ședință publică extraordinară în data 20.02.2020, ora
13,00. Ședința va avea loc în sala festivă a Colegiului Național
„Lucian Blaga”.

Art.2.
Proiectul ordinii de zi, al ședinței de consiliu extraordinare
este cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

Art.3.
Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi
însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare,
rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente
conexe sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin
e-mail(comunicare pe adresele poștă electronică aflată în baza
de date ).

Art.4.
Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună
amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul
ordinii de zi .

Art.5.
Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite , în
termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004 ,
privind contenciosul administrativ , cu modificările și
completările ulterioare.

Prezenta
dispoziție va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei şi
în Monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică în
conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ:


Instituției Prefectului Județului Alba


Primarului Municipiului Sebeș


Viceprimarului Municipiului Sebeș


Consiliului Local Sebeș


Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului
Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș la 13.02.2020


PRIMAR
CONTRASEMNEAZA

DORIN
NISTOR
SECRETAR GENERAL

VLAD
CRISTINA ELENA

Prenume, Nume

Functia
publică
semnatura Data Nr.ex.
Intocmit.Galață
Carmen
referent

13.02.2020 3

ANEXA
1 la dispoziția nr. 53/2019

PROIECT AL ORDINII
DE ZI

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate
  ,,Extindere rețea canalizare menajeră,,- strada Mihai Eminescu,
  localitatea Petrești, municipiul Sebeș, județul Alba, proiect
  nr.126/2019.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea
domeniului public și privat și Comisiei de studii prognoze
economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea Bugetului general centralizat al
  Municipiului Sebeș pe anul 2020 precum și estimări 2021-2023.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget,
finanțe, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări
publice, administrarea domeniului public și privat , Comisiei pentru
învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice
protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie,
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de
disciplină și Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre
  privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări
  nerambursabile persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără
  scop patrimonial, aferent anului 2020.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii,
culte, sănătate și familie și Comisiei pentru administrație
publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului
  Municipal Sebeș , județul Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină. și Comisiei de studii prognoze
economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Concursului National
  de Creație Literară și artă Plastică ,, Laudă semințelor,
  celor de față și-n veci tuturor,, din cadrul celei de-a XL –a
  ediții a Festivalului Internațional ,,Lucian Blaga Sebeș, (8-10
  mai 2020)

Inițiatorul proiectului:
Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii,
culte, sănătate și familie și
Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind darea în administrarea DAS a imobilului cu
  nr. inventar 1084402 situat administrativ în Sebeș, loc. Petrești,
  strada Energiei, nr. 2.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre
avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement,
monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte,
sănătate și familie și Comisiei pentru administrație publică
locală, juridică și de disciplină.


PRIMAR

DORIN
NISTOR
SECRETAR GENERAL

VLAD
CRISTINA ELENA

Post-ul Ședință publică extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.

Source: Stiri Sebes Ziarul Apulum


Spread the love

Comentarii

Comentarii