Ședinţă publică extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeş

Spread the love

DISPOZIȚIA
Nr. 648/2019

privind
convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, jud.Alba în
ședinţă publică extraordinară, cu convocare de îndată

Primarul
Municipiului Sebeş, jud. Alba;

Având
în vedere:

 • Situația
  actuală a SPAP Sebeș care nu poate acoperi cerințele legislative
  în vigoare privind gestionarea câinilor fără stăpâni, precum
  și necesitatea concesionării acestui serviciu unui operator
  specializat, fără a implica administrația publică cu asigurarea
  de bunuri sau servicii necesare desfășurării acestuia, operatorul
  având obligația de a asigura exclusiv gestionarea acestui serviciu
  cu respectarea tuturor cerințelor legislației în vigoare;
 • Termenul
  de expirare al contractelor de concesiune a unor cabinete medicale
  din Municipiul Sebeș;

În
temeiul prevederilor art. 134 alin.4 din O.U.G nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;

În
baza art. 196 alin 1, lit. b) din aceeaşi lege

D
I S P U N E

Art.1.
Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba în
şedinţă publică extraordinară, cu convocare de îndată, în
data de 14.11.2019, ora 16,30. Şedinţa va avea loc în sala de
şedinţe situată la Sediul Primăriei Municipiului Sebeş din
Parcul Arini nr. 1.

Art.2.
Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu extraordinare, cu
convocare de îndată este cuprins în anexa 1 a prezentei
dispoziții.

Art.3.
Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi,
însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare,
rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe,
sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare
pe adresele poștă electronică aflată în baza de date).

Art.4.
Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună
amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul
ordinii de zi.

Art.5.
Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în
termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 544/2004,
privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.

Prezenta
dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi
în Monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică în
conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ:


Instituţiei Prefectului Judeţului Alba


Primarului Municipiului Sebeş


Viceprimarului Municipiului Sebeş


Consiliului Local Sebeș


Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului
Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș
la14.11.2019

PRIMAR

CONTRASEMNEAZĂ

DORIN
NISTOR
SECRETAR GENERAL

VLAD CRISTINA ELENA

Nume
Prenume,

Funcția
publică
Semnătura Data Nr.
ex.
Întocmit.Ciobotă
Ana

Consilier

14.11.2019 3

ANEXA
1 la dispoziția nr. 648/2019

PROIECT
AL ORDINII DE ZI

1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a
modalității de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini, precum
și a modelului contractului de concesiune a serviciului pentru
gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Sebeș.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină, Comisiei de studii prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism,
Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice,
administrarea domeniului public şi privat, Comisiei pentru
învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice
protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie
.

2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a
mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Serviciului Public de
Administrarea Patrimoniului Sebeș către Municipiul Sebeș –
domeniul privat.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină și Comisiei de studii prognoze
economico -sociale, buget, finanţe

3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui număr de
5(cinci) contracte de concesiune – cabinet medical, situate în
clădirea Centrului de sănătate din Sebeș, str. M. Viteazu, nr.
28, care expiră la data de 30.11.2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș,
Dorin Nistor

Transmis spre avizare
Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente
istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi
familie și Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică
şi de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico
-sociale, buget, finanţe.

4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui număr de
4(patru) contracte de concesiune – cabinet medical, situate în
clădirea Dispensarului medical – Petrești, str. 1 Mai, nr. 23,
care expiră la data de 30.11.2019.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii,
culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei de studii
prognoze economico -sociale, buget, finanţe.

5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de
concesiune – cabinet medical nr. 119/30.11.2004 situat în Sebeș,
str. M. Kogălniceanu, nr.128.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii,
culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică şi de disciplinăș și Comisiei de
studii prognoze economico -sociale, buget, finanţe.

6. Proiect de hotărâre
privind cesionarea Contractului de concesiune – cabinet medical nr.
127/30.11.2004 situat în Sebeș, Mihai Viteazu, nr. 28, concesionar
dr. Nistor Maria în favoarea dr. Munțiu Gheorghe Dănuț.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș,
Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii,
culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei de studii
prognoze economico -sociale, buget, finanţe.

7.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 393/2018 privind
stabilirea salariilor de bază pentru Secretar Municipiu,
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeș,
aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului
Sebeș, a instituțiilor și serviciilor publice aflate în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeș.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico
-sociale, buget, finanţe.

8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de
primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte
Funciară a imobilelor din sectoarele cadastrale 6, 16, 17, 18, 19,
30, 31 aflate în proprietatea Municipiului Sebeș – domeniul
public, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat.

9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de licitație, a
tipului de valorificare, de licitație și a prețurilor de pornire
pentru licitație producția anului 2019.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecţie
mediu, monumente naturale şi turism și Comisiei de studii prognoze
economico – sociale, buget, finanţe.

10.
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul
Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, în vederea efectuării
de lucrări de reparații, a mijlocului fix ,,Magazie zidărie”
nr. inventar 11048.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină.

11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unui număr de
5(cinci) contracte de închiriere/concesiune (cabinete medicale)
situate în Dispensarul medical Sebeș, str. M. KOGĂLNICEANU, nr.
128.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii,
culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică.

Sebeș
la 14.11.2019

PRIMAR

DORIN
NISTOR
SECRETAR GENERAL

VLAD CRISTINA ELENA

Post-ul Ședinţă publică extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeş apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.

Source: Stiri Sebes Ziarul Apulum


Spread the love

Comentarii

Comentarii