Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Sebeş, din data de 27.09.2016, ora 14.00.

Spread the love

Conform Dispoziţiei Primarului Municipiului Sebeş nr. 938/2016, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeş, judeţul Alba, în şedinţă ordinară, în data de 27.09.2016, ora 14.00, în sala de şedinţe „Radu Stanca” a Primăriei Municipiului Sebeş  (camera 17), cu următoarea ordine de zi:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind introducerea  în inventarul domeniului public al municipiului Sebeş a investiţiei „Amenajare trotuare, parcări, piste de biciclete, canalizarea pluvială – str. Călăraşi Municipiul Sebeş”.
 2. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar  a mijlocului  fix „Şcoala Gimnazială nr. 2”, str. P-ţa Libertăţii nr. 1, cod. 515800 Sebeş, ca urmare a finalizării investiţiei „Reparaţii faţade  Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş”.
 3. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş şi majorare valoare inventar la finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Amenajare piste de biciclete str. Dorin Pavel Sebeş – str. 1 Mai Petreşti.
 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă  gratuită din folosinţa d-lui Oneţ Dumitru Cosmin  în favoarea d-lui Sandu Iulian – Cristian asupra terenului situat în Lancrăm, înscris în CF nr. 76142, nr. cad. 76142 Lancrăm – parcela nr. 58, top. 3273/58.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică a deşeurilor metalice (fier vechi  nesortat) rezultate  din recuperări  din casările Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş, str. Viilor, nr. 28.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL 121/2011 referitoare la modificarea cuantumului  minim lunar de pornire la licitaţiile deschise pentru închirierea de imobile  terenuri şi spaţii altele decât  cele de locuit aflate în proprietatea/ administrarea Municipiului Sebeş.
 7. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării Contractului de închiriere nr. 91/27.11.2004 având ca obiect închirierea unei locuinţe A.N.L. situate administrativ în Sebeş, str. Valea Frumoasei bl.12 sc. A ap. 8.
 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor înscrise în CF nr.80599 – suprafaţa de 6232 mp, CF nr. 80868 – suprafaţa de 8661mp, CF nr.80867- suprafaţa de 3688 mp., situate în Şirinii Lancrămului.
 9. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate  personală.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziţionate prin proiectul ”Incluziune socială si pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanţat prin POSDRU 2007-20013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenţie 6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul Municipiului Sebeş.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor din învăţământul preuniversitar din Municipiul Sebeş care au obţinut premii şi menţiuni la concursurile şcolare şi campionatele
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat şi aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare clădiri existente (Corp A, Corp B, Corp C, Sală de festivităţi, Sală de sport, Internat) – Corp B”.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Sebeş pe anul 2016.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.1 al HCL nr.300/2012 pentru aprobarea dării în folosinţă  gratuită  comună a imobilului Punct termic nr. 3, inv.10444, situat în Sebeş, cartier M. Kogălniceanu  166C, către Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi  Asociaţia  Filantropia Ortodoxă Sebeş.
 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sebeş a „Centrului de îngrijire la domiciliu, Centrului de zi şi Birouri S.P.A.S. Sebeş” (fosta „Centrală termică – Aleea Lac”).
 6. Proiect de hotărâre privind ridicarea dreptului de folosinţă veşnică din CF nr. 73609 Sebeş, atribuit numitului Oprean Ioan.
 7. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sebeş pentru efectuarea lucrărilor de săpătură pe domeniul public, în vederea realizării obiectivului „Reparaţie LES 90Kv PA1-PT39 SEBEŞ str. Dorin  Pavel”.
 8. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de închiriere nr. 80/11.12.2006 având ca obiect închirierea a două încăperi în suprafaţă de 22 mp. Situate administrativ în Sebeş, str. P-ţa Primăriei nr. 1.
 9. Problemele


Spread the love

Comentarii

Comentarii