Joi: şedinţă ordinară a Consiliului Local Sebeş

Spread the love

DSC_0850
Sebes_PrimariaConsiliul Local al Municipiului Sebeş este convocat pe data de 30.01.2014 ora 14,00, în şedinţa ordinară care va avea loc în sala “Radu Stanca “- Primăria Sebeş. Aleşii locali vor lua în discuţie 40 de proiecte.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activităţi cultural – educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru 2014 a persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebes.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului compensaţiilor în bani care se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sebeş, pentu timpul efectiv de lucru.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2014 precum şi estimări 2015 – 2017.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autogării Sebeş „

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Autogara Sebeş .

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie , în vederea închirierii pe o perioadă de 3 (trei ) ani a unor spaţii situate în clădirea Autogării Sebeş.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru acces la peroanele din Autogara Sebeş.

9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr.129/01.08.2005 .

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării chiriilor şi durata prelungirii unor contracte de închiriere pentru chiriaşii din blocul ANL 53CD- cartier Lucian Blaga şi blocul ANL 12AB-cartier Valea Frumoasei.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării imobilului clădire Centrala termica Lucian Blaga, nr. inv. 10130, situat in Sebeş-cartier Lucian Blaga.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 55 mp din imobilul situat în Sebeş – Petreşti , str. Valea Sebeşului , nr. 9 către Asociaţia „FANFARA PETREŞTI „.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, a cabinetului medical în suprafaţă de 121,61 mp din incinta Dispensarului medical situat administrativ în Sebeş , imobil aflat în proprietatea privată a Municipiului Sebeş, str.Mihail Kogălniceanu nr.128 cu destinaţia desfăşurării activităţii medicale sau activitate medicală conexă.

14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 83/19.12.2008 –locatar S.C FLOARE DE COLŢ S.R.L.

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Sebeş în AGA a Societăţii comerciale „APA-CTTA”S.A., la care municipiul Sebes prin Consiliului Local este acţionar, precum şi aprobarea contractului de mandat.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 al HCL nr. 172/2010 prin care s-a aprobat transferul către Consiliul Local al Municipiului Sebeş a managementul asistenţei medicale a Spitalului Municipal Sebeş şi au fost numiţi reprezentanţii Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Sebeş .

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 15/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sebeş în Comisiile de Administraţie ale şcolilor din învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Sebeş .

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor , pe anul 2014 ,la Ocolului Silvic Sebeş RA .

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui teren în suprafaţă de 25,00mp aparţinând domeniului public, situat administrativ în Sebeş, în zona str.V.Frumoasei în dreptul imobilului cu nr.2 ( zona sens giratoriu ), pentru amplasarea unei rulote pentru activităţi de servicii de alimentaţie şi desfacere produse alimentare

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii la obiectivul de investiţie „Reparaţii faţade Şcoala Gimnazială nr.2”

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii: „Reparaţii faţade Şcoala Gimnazială nr.2”.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare străzi Sebeş: Stejarului, Viitorului, Lemnarilor, Ogorului, Mihail Sadoveanu, Brânduşelor, Oaşa, Luncile Prigoanei, Cibanului, Tipografilor, Bujorului, Municipiul Sebeş ”

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii: „Iluminat public pe străzile: 8 Aprilie, Pădurenilor, Luncii, Speranţei, Cloşca, Zori Noi, Viitorului, Lemnarilor, Stejarului, Ogorului, Oaşa, Mihail Sadoveanu, Luncile Prigoanei, Lungă, Izvorului, Municipiul Sebeş ”.

24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sebeş a unor mijloace fixe care fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii către Asociaţia Intercomunitară Apa Alba în vederea casării acestora.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea unor caracteristici ale reţelelor de apă şi de canalizare care au făcut obiectul HCL nr. 302/2013.

26. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat administrativ în Sebeş , str. Mihai Viteazu , nr. 3, înscris în CF 75099 curţi construcţii , nr. top. 1508/2, în suprafaţă de 665 mp şi nr. top. 1509/2, în suprafaţă de 903 mp.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul privat al Municipiului Sebeş , a mijlocului fix „Autovitanjă” achiziţionat prin programul de investiţii din fonduri IID.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul Municipiului Sebeş , a unor reţele de apă şi de canalizare realizate din fonduri IID.

29. Proiect de hotărâre privind atribuirea , în baza punctajului obţinut de solicitanţi, a unor „locuri de casă” în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare .

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea privata a Municipiului Sebes, in proprietatea D-lui Baiersdorf Christof Heinrich Wilhelm, a unei suprafete de teren situat admnistrativ in Sebes,Lancrăm, Zona Sirinii Lancrămului, Jud.Alba.

31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului activităţilor socio – culturale pe anul 2014 al Centrului de zi pentru persoane vârstnice Sebeş din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sebeş.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali prevăzut în Statul de Funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială.

33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea dării în folosinţă gratuită de către SPAS Sebeş a unei părţi (25 mp) din mijlocul fix cu nr. inv. 11112, înscris în C.F. nr. 71215 – C1 „Centru de îngrijire persoane cu handicap „ Organizaţiei pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale „Trebuie „ Sebeş.

34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de lucrări şi acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute a se efectua obligatoriu de către beneficiarii de ajutor social .

35. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale sun Art. 3, HCL 317/2013.

36. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr.86/22.07.2005.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzare – cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri ANL situate administrativ în Sebeş , strada Valea Frumoasei , bloc. 12, scara B , ap. 4.

38. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri, în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

39. Proiect de hotărâre privind repartizarea în chirie a unor locuinţe din Municipiul Sebeş .

40. Proiect de hotărâre privind transparenţa cheltuirii banului public.

41. Informarea nr. 49275/2013 – adresa d-nei Cibu Anca Elena şi a d-lui Petru Vasile , Sebeş, str. Mircea cel Mare , nr. 70 şi nr. 72, jud. Alba .

42. Informarea nr. 377/2014- adresa SC ŞAPTE CETĂŢII SRL – Pianu de Jos , jud. Alba .

43. Informarea nr. 546/2014 – adresa d-lui Dăncilă Radu Ioan – Sebeş, str. Aleea Parc, Bl. 25, Ap.9, jud. Alba .

44. Informarea nr. 651/2014 – Raport Semestrial al Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic Sebeş R.A.

45. Informarea nr. 395/08.01.2014 – adresa Arhitect Şef – Olteanu Virgil.

46. Informarea nr. 868/13.01.2014 – adresa Centrului Cultural „Lucian Blaga „ Sebeş.

47. Informarea nr. 1263/15.01.2014 – adresa d-lui Lucian Vasile Bâgiu asistent universitar dr.titular al Departamentului de Filologie al Universităţii din Alba Iulia.

48. Informarea nr. 1712/16.01.2014 – referat cu analiza activitatii S.V.S.U. Sebes pe semestru II. 2013.

49. Informarea nr. 2079/20.01.2014 – adresa CEC Bank – Sucursala Alba Iulia .

50. Informarea nr. 2234/20.01.2014 – Rapoarte evaluare a implementării Legii 544/2001 şi Legii 52/2003 în cursul anului 2013.

51. Informarea nr. 2268/21.01.2014 – adresa d-lui Bunea Ioan – membru A.G.A. Asociaţia „Handbal Club ALBA SEBEŞ”

52. Informarea nr. 2250/21.01.2014 – adresa domnului consilier Hăbean Sorel Virgil.

53. Informarea nr. 2357/21.01.2014 – adresa SC GREENDAYS SRL:

54. Informarea nr. 2500/22.01.2014 – adresa Liceului cu Program Sportiv Sebeş.

55. Informarea nr. 2501/22.01.2014 – adresa Liceului cu Program Sportiv Sebeş.

56. Problemele consilierilor.


Spread the love

Comentarii

Comentarii