Consiliul Local al Municipiului Sebeş se reunește în şedinţă publică extraordinară

Spread the love

ROMÂNIA

JUDEŢUL
ALBA

MUNICIPIUL
SEBEŞ

P
R I M A R

DISPOZIŢIA
Nr. 604/2019

Privind
convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba în
şedinţă publică extraordinară

Primarul
Municipiului Sebeş, jud. Alba;

În
temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 și art. 134, alin. 5 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În
baza art. 196 alin.1, lit. b) din aceeaşi lege,

D
I S P U N E

Art.1.
Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba în
şedinţă publică, extraordinară în data de 21.10.2019, ora
16,30. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe situată la Sediul
Primăriei Municipiului Sebeş din Parcul Arini nr 1.

Art.2.
Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu extraordinare este
cuprins în anexa 1 a prezentei dispoziții.

Art.3.
Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi
însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare,
rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe
sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare
pe adresele poștă electronică aflate în baza de date).

Art.4.
Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună
amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul
ordinii de zi.

Art.5.
Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în
termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 544/2004,
privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.

Prezenta
dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi
în Monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică în
conformitate cu art. 134 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ:


Instituţiei Prefectului Judeţului Alba


Primarului Municipiului Sebeş


Viceprimarului Municipiului Sebeş


Consiliului Local Sebeș


Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului
Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș,
la 17.10.2019

ANEXA
1 la dispoziția nr. 604/2019

PROIECT
AL ORDINII DE ZI

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
  obiectivul de investiții ,,Iluminat public pe străzile Viilor,
  Răstoacă și Simion Bărnuțiu, Municipiul Sebeș”
  – proiect nr. 504/2019.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat și
Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
  obiectivul de investiții ,,Iluminat public pe străzile Drumul
  Sibiului și Plopilor, Municipiul Sebeș”-proiect
  nr. 503/2019.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și
Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
  obiectivul de investiții ,,Iluminat public pe străzile Fântâna
  de Aur, 8 Martie, Sticlarilor, Aurel Vlaicu, Municipiul Sebeș”
  – proiect nr. 505/2019.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și
Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a
  Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții
  ,,Extindere sistem supraveghere video pentru siguranța cetățenilor
  în Municipiul Sebeș” – proiect nr.
  125/2019.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și
Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

 1. Informarea
  Curții de Conturi a României, Camera de conturi Alba privind
  documentele rezultate ca urmare a controlului efectuat în perioada
  05.08.2019-13.09.2019.

Sebeș,
la 17.10.2019

Post-ul Consiliul Local al Municipiului Sebeş se reunește în şedinţă publică extraordinară apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.

Source: Stiri Sebes Ziarul Apulum


Spread the love

Comentarii

Comentarii