Anunţ de angajare: Concurs pentru postul de contabil şef la Şcoala Gimnazială nr. 2 Sebeş

Spread the love

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilitatea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SEBEŞ
Organizează în data de 04.12.2014 , ora 10:00 concurs pentru ocuparea funcției de contabil-șef pe perioada nedeterminată.

1. Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere la concurs, proba scrisã şi interviu.
2. Condiții de participare la concurs:
2.1 Condiţiile generale prevăzute la art.3 din HG nr.286/2011;
2.2 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei de conducere pentru care se organizeazã concursul:
2.2.1 Studii superioare de lungã duratã cu diplomã de licenţã în domeniul ştiinţelor economice
2.2.2 Vechime MINIM 2 ANI in specialitate
2.2.3 Cunoştinţe operare pe calculator
2.2.4 Cunoașterea teoretică a legislației financiar-contabile
Data, ora şi locul organizãrii probei scrise: 04.12.2014, ORA 10,00 ,LA SEDIUL SCOLII DIN P-TA. LIBERTATII, NR. 1,SEBES.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs pânã la data de 04.11.2014 orele 16,00, la secretariatul școlii.
Dosarul de concurs va conţine, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:
– cerere de inscriere la concurs adresată conducatorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copie act identitate;
– actele care atestã pregãtirea şi experienţa profesionalã;
– adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate;
– copia carnetului de muncã,conform cu originalul, sau dupã caz adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor:
– cazier judiciar;
– curriculum vitae;
– recomandare de la ultimul loc de muncă.
Copiile de pe actele de mai sus prevãzute se prezintã însoţite de documentele originale, care se certificã pentru conformitate cu originalul de cãtre secretarul șef al unității.

Graficul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de contabil șef pe perioadă nedeterminată și dispoziții finale

DATA ETAPE
21 .10.2014 Publicarea anunţului
21.10.09-04.11.2014 inclusiv Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul şcolii şi verificarea documentelor
06.11.2014 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
06.11.2014 Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor
06.-07.11.2014 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor
08.11.2014 Afişarea soluţionării contestaţiilor
04.12.2014 ora 10.00 Susţinerea probei scrise
05.12.2014 Afişarea rezultatelor probei scrise
05-08.12.2014 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise
09.12.2014 Afişarea soluţionării contestaţiilor
10.12.2014 Susţinerea interviului de către candidaţii declaraţi admişi în urma probei scrise
10.12.2014 Afișarea rezultatelor interviului
11.12.2014 Afișarea rezultatelor finale

NOTA: Sunt declarați „Admiși” la proba scrisă și interviu candidații care au obținut minim 70 puncte
Relații suplimentare la secretariatul școlii sau la telefon 0258.731922


Spread the love

Comentarii

Comentarii