Concurs pentru ocuparea funcţiei de contabil-şef la Şcoala Gimnazială nr. 2 Sebeş

Spread the love

ANUNT
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilitatea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
ŞCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBEŞ
Organizeaza in data de 02.03.2015 , ora 10.00 concurs pentru ocuparea functiei de contabil-sef pe perioada nedeterminata.

1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, proba scrisã şi interviu.

2. Condiţii de participare la concurs:
2.1 Condiţiile generale prevãzute la art.3 din HG nr.286/2011;
2.2 Condiţii specifice prevãzute în fişa postului, aferente funcţiei de conducere pentru care se organizeazã concursul:
2.2.1 Studii superioare cu diplomã de licenţã în domeniul ştiinţelor economice
2.2.2 Vechime de MINIM 2 ANI in specialitate, in domeniul bugetar
2.2.3 Cunoştinţe operare pe calculator
2.2.4 Cunoasterea teoretica a legislatiei financiar-contabile
Data, ora şi locul organizãrii probei scrise: 02.03.2014, ORA 10,00 ,LA SEDIUL SCOLII DIN P-TA. LIBERTATII, NR. 1, SEBES.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs pânã la data de 29.01.2015 orele 16,00, la secretariatul scolii.

Dosarul de concurs va conţine, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:
– cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
– copie act identitate;
– actele care atestã pregãtirea şi experienţa profesionalã;
– adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate;
– copia carnetului de muncã,conform cu originalul, sau dupã caz adeverinţa care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor;
– cazier judiciar;
– curriculum vitae;
– recomandare de la ultimul loc de munca.
Copiile de pe actele de mai sus prevãzute se prezintã însoţite de documentele originale, care se certificã pentru conformitate cu originalul de cãtre secretarul sef al unitatii.

Graficul de desfășurare a concursului pentru ocuparea functiei de contabil sef pe perioada nedeterminata și dispoziții finale

DATA ETAPE
15.01.2015 Publicarea anunţului
15.01.2015-29.01.2015 inclusiv Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul şcolii şi verificarea documentelor
02.02.2015 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
02.02.2015 Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor
02.-03.02.2015 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor
04.02.2015 Afişarea soluţionării contestaţiilor
02.03 2015 ora 10.00 Susţinerea probei scrise
03.03.2015 Afişarea rezultatelor probei scrise
03-06.03.2015 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise
09.03.2015 Afişarea soluţionării contestaţiilor
10.03.2015 Susţinerea interviului de către candidaţii declaraţi admişi în urma probei scrise
10.03.2015 Afișarea rezultatelor interviului
11.03.2015 Afișarea rezultatelor finale

Director,
Prof. DAMIAN ELENA
NOTA: Sunt declarati „Admisi” la proba scrisa si interviu candidatii care au obtinut minim 70 puncte
Relatii suplimentare la secretariatul scolii sau la telefon 0258.731922.


Spread the love

Comentarii

Comentarii